PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ ON SINCH

 

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto Podmínky užívání aplikace Český červený kříž on Sinch vydané společností Český červený kříž, IČ: 00426547, se sídlem Rozdělovská 2467/63, Praha, 169 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 5090 upravují právní poměry související s užíváním aplikace Český červený kříž on Sinch ze strany Uživatele.
  2. Tyto Podmínky se aplikují na právní poměry mezi Český červený kříž a Uživatelem při užívání Aplikace, neboť tvoří nedílnou součást smlouvy o užívání Aplikace, kterou Uživatel uzavírá se Český červený kříž okamžikem kliknutí na tlačítko „Zaregistrovat se“ po vyplnění registračního formuláře na adrese www.cck.sinch.cz/signup. Vyjádření souhlasu s Podmínkami užití je nezbytným předpokladem registrace Uživatele a vytvoření jeho Uživatelského účtu.
  3. Aplikace umožňuje Uživateli registrovat se na konkrétní pracovní činnosti zajišťované společností Český červený kříž pro různé odběratele, přijímat od společnosti Český červený kříž peněžité plnění za odvedené práce či služby, udělovat pokyny k přeposílání peněžitého plnění na bankovní účet Uživatele, vyplňovat údaje o své osobě a tyto dále spravovat a měnit, jakož i další doplňkové činnosti umožněné nastavením Aplikace ze strany Český červený kříž.

 

 1. Definice
  1. Termíny označené v těchto Podmínkách užívání velkým písmenem mají následující význam:
   1. Podmínky užívání: tyto podmínky užívání;
   2. Aplikace: internetová aplikace Český červený kříž on Sinch dostupná na URL www.cck.sinch.cz;
   3. Smlouva: smlouva o užívání Aplikace uzavřená mezi Český červený kříž a Uživatelem;
   4. Český červený kříž: společnost Český červený kříž, IČ: 04805704, se sídlem Pod Višňovkou 1661/33, Praha 4, 140 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka č. 1697, jakožto správce Aplikace;
   5. Uživatel: osoba s Uživatelským účtem zaregistrovaná do Aplikace;
   6. Uživatelský účet: uživatelské rozhraní pro využívání funkcionalit Aplikace registrovaným Uživatelem;
   7. Občanský zákoník: zákon č. 89/2012 Sb., ,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   8. GDPR: nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním Osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení Směrnice 95/46/ES

 

 1. Registrace a vedení Uživatelského účtu
  1. Uživatelem může být jakákoli fyzická osoba starší 15 let s trvalým bydlištěm na území České republiky.
  2. Uživatelský účet je Uživateli zřízen okamžikem uzavření Smlouvy, případně potvrzením registrace dle odst. 3.5.
  3. Smlouva je uzavřena elektronicky kliknutím na tlačítko „Zaregistrovat se“ na adrese www.cck.sinch.cz/signup, a to po řádném vyplnění registračního formuláře zveřejněného tamtéž a po vyjádření souhlasu s Podmínkami užití a potvrzení seznámení se s dokumentem Zásady ochrany osobních údajů zaškrtnutím příslušných políček.
  4. Uživatel je při registraci povinen zadat jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, údaj o pohlaví pro účely přípravy pracovněprávní dokumentace a heslo. Uživatel odpovídá společnosti Český červený kříž za to, že jím zadané údaje ve formuláři jsou úplné a pravdivé. Český červený kříž považuje údaje zadané ve formuláři za úplné a pravdivé.
  5. Český červený kříž je oprávněn po registraci Uživatele vyžadovat potvrzení registrace skrze odkaz zaslaný na e-mail uvedený Uživatelem do registračního formuláře. Je-li potvrzení registrace ze strany Český červený kříž vyžadováno, je Uživatel povinen ho dle instrukcí provést pro řádné dokončení registrace a zřízení Uživatelského účtu.
  6. Český červený kříž je oprávněn vyzvat Uživatele v případě pochybností o správnosti údajů zadaných v registračním formuláři či později v Uživatelském účtu k prokázání jejich správnosti a pravdivosti. Nebude-li této výzvě v přiměřené době vyhověno, je Český červený kříž oprávněn Uživatelský účet zablokovat a od Smlouvy odstoupit
  7. Uživatel se přihlašuje do Aplikace prostřednictvím svého Uživatelského účtu kombinací přihlašovacího jména (své e-mailové adresy) a hesla, které uvede při registraci v registračním formuláři.

 

 1. Vedení Uživatelského účtu
  1. Každý Uživatel může mít pouze jeden aktivní Uživatelský účet.
  2. Uživatel není oprávněn umožnit užívání účtu třetím osobám a je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů, které používá při přihlášení do Aplikace. Český červený kříž neodpovídá Uživateli za škodu, která mu bude způsobena porušením povinností v předchozí větě.
  3. Ztracené či zapomenuté heslo může Uživatel při splnění podmínek obnovit postupem uvedeným po kliknutí na odkaz „Zapomenuté heslo“ pod přihlašovacím formulářem.
  4. V případě jakékoli objektivní změny údajů uvedených Uživatelem při registraci je Uživatel povinen jejich změnu ohlásit společnosti Český červený kříž jejich aktualizací v Aplikaci prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Uživatel bere na vědomí, že jméno a příjmení uvedené při registraci nelze později svévolně měnit.
  5. Uživatel bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě. Český červený kříž si vyhrazuje právo bez předchozí notifikace změnit či přestat poskytovat jakoukoli službu v rámci Aplikace či provádět údržbu hardwarové či softwarové infrastruktury spojenou s dočasnou nedostupností Aplikace. Český červený kříž neodpovídá za škodu způsobenou změnou či nedostupností Aplikace.
  6. Jakékoli problémy s Uživatelským účtem či Aplikací ohlásí Uživatel bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu Český červený kříž info@cervenykriz.eu. Ohlášení může Uživatel učinit též prostřednictvím příslušného formuláře v Aplikaci.

 

 1. Užívání Aplikace
  1. Užívání Aplikace je možné po uzavření Smlouvy – tj. úspěšném dovršení registrace.
  2. Aplikaci lze užívat pouze v souladu s těmito Podmínkami užívání a obecně závaznými právními předpisy.
  3. Při prvním užití Aplikace se Uživatel seznámí s Pravidly práce pro Český červený kříž a s nápovědou k Aplikaci, které jsou dostupné po přihlášení do Aplikace.
  4. Uživatel je povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce s Uživatelským účtem, zejména chránit přístupové údaje a hesla před neoprávněným přístupem k nim a odhlašovat se z Aplikace bezprostředně po ukončení práce s ní.
  5. Uživatel odpovídá za všechny činnosti provedené prostřednictvím svého Uživatelského účtu. Pokud se Uživatel dozví, že došlo ke zneužití Uživatelského účtu třetí osobou, je povinen o tom okamžitě písemně (např. e-mailem) informovat Český červený kříž.
  6. V přiměřené době po přijetí oznámení dle předchozího odstavce Český červený kříž zablokuje přístup do Aplikace pro daný Užvatelský účet. Přístup bude Uživateli obnoven pouze na základě jeho písemné žádosti doručení Český červený kříž s tím, že Český červený kříž je oprávněn rozumnými prostředky ověřit totožnost Uživatele.
  7. Není-li uvedeno jinak, je vedení Uživatelského účtu bezplatné. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že určité nadstandardní funkce Systému mohou být zpoplatněny. Ceník zpoplatněných funkcí je Uživateli přístupný po přihlášení do Systému.
  8. Uživatel je oprávněn přeposlat si na základě pokynu k převodu peněžní prostředky, které má uložené v Aplikaci, na svůj bankovní účet vedený u tuzemské banky nebo spořitelního a úvěrního družstva. Uživatel je dále oprávněn zažádat si prostřednictvím Aplikace o výplatu peněžních prostředků, které má uložené v Aplikaci, v hotovosti. Výplaty peněžních prostředků v hotovosti probíhají ve výplatních dnech v kanceláři Český červený kříž. Uživatel si může přeposlat na účet nebo nechat vyplatit v hotovosti buď část peněžních prostředků, které má uložené v Systému, nebo všechny.
  9. Je zakázáno užívat Aplikaci s cílem poškodit jiné osoby či nepříznivě zasahovat do jejich práv a svobod, zejména dopouštět se jednání naplňujícího znaky přestupku či trestného činu, užívat vulgární jazyk, neoprávněně zveřejňovat komerční sdělení či šířit data či odkazy na data obsahující počítačový kód způsobilý nepříznivě ovlivnit funkci hardware či software. Obsah, který je v rozporu s předchozí větou je Český červený kříž oprávněn bez předchozího upozornění z Aplikace odstranit.
  10. Uživatel uzavřením Smlouvy nenabývá žádná práva či licence ke zdrojovému kódu Aplikace, jejímu grafickému uživatelskému rozhraní ani jiným komponentám či prvkům chráněným předpisy práva duševního vlastnictví.
  11. Český červený kříž odpovídá pouze za vlastní obsah zveřejněný v Aplikaci.

 

 1. Zrušení Uživatelského účtu
  1. Uživatel může zrušit svůj Uživatelský účet, pokud je zůstatek peněžních prostředků na jeho účtu v Aplikaci nulový. Zrušením Uživatelského účtu zaniká závazek ze Smlouvy.
  2. Pokud Uživatel poruší některou z povinností vyplývajících ze Smlouvy, těchto Podmínek užívání, nebo obecně závazných právních předpisů v souvislosti s užitím Aplikace, je Český červený kříž oprávněn zablokovat jeho Uživatelský účet s okamžitou platností.
  3. Český červený kříž si vyhrazuje právo na zablokování Uživatelského účtu v případě, že se Uživatel do Aplikace prostřednictvím svého Uživatelského účtu nepřihlásí po dobu delší než 3 roky.

 

 1. Komunikace s Uživatelem
  1. Český červený kříž doručuje Uživateli veškerá oznámení jejich zobrazením v Uživatelském účtu, elektronickou poštou na emailovou adresu uvedenou Uživatelem nebo jejich zasláním na doručovací adresu uvedenou Uživatelem v Aplikaci či registračním formuláři. 
  2. Český červený kříž je oprávněn zvolit, kterou z uvedených forem Uživateli oznámení doručí. Oznámení bude považované za doručené zobrazením v Uživatelském účtu, příp. uplynutím 48 hodin od jeho odeslání na emailovou adresu Uživatele, pokud Český červený kříž neobdrží oznámení, že email nebyl doručen. Pokud je oznámení zasláno na doručovací adresu jako poštovní zásilka, považuje se za doručené 3. pracovní den po odeslání v rámci České republiky, nebo 15. pracovní den při odeslání do ciziny.

 

 1. Ochrana soukromí
  1. Český červený kříž je správcem osobních údajů Uživatele zadaných jím do Aplikace ve smyslu GDPR.
  2. Informace o zpracování osobních údajů ve smyslu článku 12 GDPR jsou uživateli poskytnuty v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, s nímž je uživatel seznámen před uzavřením Smlouvy a který může kdykoli v Aplikaci zobrazit.
  3. Doplňující poučení o zpracování osobních údajů může Český červený kříž uvést v Aplikaci a z příslušných míst na ně Uživatele odkázat.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Právní poměry mezi Uživatelem a Český červený kříž se kromě těchto Podmínek užívání řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
  2. Je-li některé ustanovení Podmínek užití neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takového ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek užití.
  3. Český červený kříž může tyto Podmínky užívání kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek užívání. Změna bude Uživateli bez zbytečného odkladu oznámena, a to vždy při prvním přihlášení do Aplikace po úpravě Podmínek užívání. Uživatel může vyslovit písemnou formou svůj nesouhlas s novou verzí Podmínek užívání do 14 dnů od doručení oznámení o jejich změně, kdy v takovém případě může Uživatel ve shora uvedené lhůtě pro vyjádření nesouhlasu Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou Český červený kříž. Výpovědní doba činí 14 dní od doručení.
  4. Tyto Podmínky užití nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2020.